霰淅沥而先集,雪粉糅而遂多上一句和下一句_全诗赏析 

霰淅沥而先集,雪粉糅而遂多

出自谢惠连的《雪赋
原文赏析:

 岁将暮,时既昏。寒风积,愁云繁。梁王不悦,游于兔园。乃置旨酒,命宾友。召邹生,延枚叟。相如未至,居客之右。俄而未霰零,密雪下。王乃歌北风于卫诗,咏南山于周雅。授简于司马大夫,曰:“抽子秘思,骋子妍辞,俟色揣称,为寡人赋之。”

 相如于是避席而起,逡巡而揖。曰:臣闻雪宫建于东国,雪山峙于西城。岐昌发咏于来思,姬满申歌于黄竹。曹风以麻衣比色,楚谣以幽兰俪曲。盈尺则呈瑞于丰年,袤丈则表沴阴德。雪之时义远矣哉!请言其始。

 若乃玄律穷,严气升。焦溪涸,汤谷凝。火井灭,温泉冰。沸潭无涌,炎风不兴。北户扉,裸壤垂。于是河海生云,朔漠飞沙。连氛累霭,日韬霞。霰淅沥而先集,雪粉糅而遂多

 其为状也,散漫交错,氛氲萧索。蔼蔼浮浮,弈弈。联翩飞洒,徘徊委积。始缘甍而冒栋,终开帘而入隙。初便娟于庑,未萦盈于惟席。既因方而为圭,亦遇圆而成璧。眄则万顷同缟,瞻山则千岩俱白。于是台如重璧,逵似连璐。庭列瑶阶,林挺琼树,皓鹤夺鲜,白失素,纨袖冶,玉颜掩。

 若乃积素未方,白日朝鲜,烂兮若烛龙,衔耀照山。尔其流滴垂冰,缘承隅。粲兮若冯夷,剖蚌列明珠。至夫缤纷繁骛之貌,皓缴之仪。回散萦积之势,飞聚凝曜之奇,固展转而无穷,嗟难得而备知。

 若乃申娱玩之无已,夜幽静而多怀。风触楹而转响,月承幌而通晖。酌湘吴之醇酎,御狐貉之兼衣。对庭之双舞,瞻云雁之孤飞。践霜雪之交积,怜枝叶之相违。驰遥思于千里,愿接手而同归。邹阳闻之,懑然心服。有怀妍唱,敬接末曲。于是乃作而赋积雪之歌。

 歌曰缩:携佳人兮披重幄,援绮衾兮坐芳褥。燎熏兮炳明烛,酌桂酒兮扬清曲。又续写而为白雪之歌。歌曰:曲既扬兮酒既陈,朱颜兮思自亲。愿低帷以昵枕,念解而褫绅。怨年岁之易暮,伤后会之无因。君宁见阶上之白雪,岂解耀于阳春。歌卒。王乃寻绎吟玩,抚览扼腕。顾谓枚叔,起而为乱。

 乱曰:白羽虽白,质以轻兮,白天虽白,空守贞兮。未若兹雪,因时兴灭。玄阴凝不昧其洁,太阳耀不固其节。节岂我名,节岂我贞。凭云升降,从风飘零。值物赋象,任地班形。素因遇立,污随染成。纵心皓然,何虑何营? 

拼音解读

 suì jiāng mù ,shí jì hūn 。hán fēng jī ,chóu yún fán 。liáng wáng bú yuè ,yóu yú tù yuán 。nǎi zhì zhǐ jiǔ ,mìng bīn yǒu 。zhào zōu shēng ,yán méi sǒu 。xiàng rú wèi zhì ,jū kè zhī yòu 。é ér wèi xiàn líng ,mì xuě xià 。wáng nǎi gē běi fēng yú wèi shī ,yǒng nán shān yú zhōu yǎ 。shòu jiǎn yú sī mǎ dà fū ,yuē :“chōu zǐ mì sī ,chěng zǐ yán cí ,sì sè chuāi chēng ,wéi guǎ rén fù zhī 。”

 xiàng rú yú shì bì xí ér qǐ ,qūn xún ér yī 。yuē :chén wén xuě gōng jiàn yú dōng guó ,xuě shān zhì yú xī chéng 。qí chāng fā yǒng yú lái sī ,jī mǎn shēn gē yú huáng zhú 。cáo fēng yǐ má yī bǐ sè ,chǔ yáo yǐ yōu lán lì qǔ 。yíng chǐ zé chéng ruì yú fēng nián ,mào zhàng zé biǎo lì yīn dé 。xuě zhī shí yì yuǎn yǐ zāi !qǐng yán qí shǐ 。

 ruò nǎi xuán lǜ qióng ,yán qì shēng 。jiāo xī hé ,tāng gǔ níng 。huǒ jǐng miè ,wēn quán bīng 。fèi tán wú yǒng ,yán fēng bú xìng 。běi hù fēi ,luǒ rǎng chuí 。yú shì hé hǎi shēng yún ,shuò mò fēi shā 。lián fēn lèi ǎi ,rì tāo xiá 。xiàn xī lì ér xiān jí ,xuě fěn róu ér suí duō

 qí wéi zhuàng yě ,sàn màn jiāo cuò ,fēn yūn xiāo suǒ 。ǎi ǎi fú fú ,yì yì 。lián piān fēi sǎ ,pái huái wěi jī 。shǐ yuán méng ér mào dòng ,zhōng kāi lián ér rù xì 。chū biàn juān yú wǔ ,wèi yíng yíng yú wéi xí 。jì yīn fāng ér wéi guī ,yì yù yuán ér chéng bì 。miǎn zé wàn qǐng tóng gǎo ,zhān shān zé qiān yán jù bái 。yú shì tái rú zhòng bì ,kuí sì lián lù 。tíng liè yáo jiē ,lín tǐng qióng shù ,hào hè duó xiān ,bái shī sù ,wán xiù yě ,yù yán yǎn 。

 ruò nǎi jī sù wèi fāng ,bái rì cháo xiān ,làn xī ruò zhú lóng ,xián yào zhào shān 。ěr qí liú dī chuí bīng ,yuán chéng yú 。càn xī ruò féng yí ,pōu bàng liè míng zhū 。zhì fū bīn fēn fán wù zhī mào ,hào jiǎo zhī yí 。huí sàn yíng jī zhī shì ,fēi jù níng yào zhī qí ,gù zhǎn zhuǎn ér wú qióng ,jiē nán dé ér bèi zhī 。

 ruò nǎi shēn yú wán zhī wú yǐ ,yè yōu jìng ér duō huái 。fēng chù yíng ér zhuǎn xiǎng ,yuè chéng huǎng ér tōng huī 。zhuó xiāng wú zhī chún zhòu ,yù hú mò zhī jiān yī 。duì tíng zhī shuāng wǔ ,zhān yún yàn zhī gū fēi 。jiàn shuāng xuě zhī jiāo jī ,lián zhī yè zhī xiàng wéi 。chí yáo sī yú qiān lǐ ,yuàn jiē shǒu ér tóng guī 。zōu yáng wén zhī ,mèn rán xīn fú 。yǒu huái yán chàng ,jìng jiē mò qǔ 。yú shì nǎi zuò ér fù jī xuě zhī gē 。

 gē yuē suō :xié jiā rén xī pī zhòng wò ,yuán qǐ qīn xī zuò fāng rù 。liáo xūn xī bǐng míng zhú ,zhuó guì jiǔ xī yáng qīng qǔ 。yòu xù xiě ér wéi bái xuě zhī gē 。gē yuē :qǔ jì yáng xī jiǔ jì chén ,zhū yán xī sī zì qīn 。yuàn dī wéi yǐ nì zhěn ,niàn jiě ér chǐ shēn 。yuàn nián suì zhī yì mù ,shāng hòu huì zhī wú yīn 。jun1 níng jiàn jiē shàng zhī bái xuě ,qǐ jiě yào yú yáng chūn 。gē zú 。wáng nǎi xún yì yín wán ,fǔ lǎn è wàn 。gù wèi méi shū ,qǐ ér wéi luàn 。

 luàn yuē :bái yǔ suī bái ,zhì yǐ qīng xī ,bái tiān suī bái ,kōng shǒu zhēn xī 。wèi ruò zī xuě ,yīn shí xìng miè 。xuán yīn níng bú mèi qí jié ,tài yáng yào bú gù qí jiē 。jiē qǐ wǒ míng ,jiē qǐ wǒ zhēn 。píng yún shēng jiàng ,cóng fēng piāo líng 。zhí wù fù xiàng ,rèn dì bān xíng 。sù yīn yù lì ,wū suí rǎn chéng 。zòng xīn hào rán ,hé lǜ hé yíng ? 


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

雪赋注释

【1】 金气:秋气。刘禹锡《新秋对月寄乐天》:“夜凉金气应,天静火星流。”弛:减弱。《史记·吕不韦传》:“以色事人者,色衰而爱弛。”西极:谓西方极远之处。《楚辞·…详情

相关赏析

作者介绍

详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.lunwenhot.com/juzi/4336.html

名句类别

谢惠连的诗词

热门名句

热门成语